Zoeken sluiten...

Gratis verzending vanaf 60 euro

Algemene voorwaarden

  1. Toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Tactix-sports.com en de klant in de versie die geldig was op het moment van de bestelling. Tactix-sports.com erkent geen afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij Tactix-sports.com uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd.

  1. Contractpartner, klantenservice

Het koopcontract wordt gesloten met Tactix-sports.com. Meer informatie over ons vind je in onze juridische kennisgeving. Als je vragen, klachten of bezwaren hebt, kun je van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze klantenservice via [email protected].

  1. Sluiting van de overeenkomst en herroeping

Door de producten op Tactix-sports.com te vermelden, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een overeenkomst te sluiten. Het contract komt tot stand wanneer je het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het plaatsen van jouw bestelling ontvang je nogmaals een bevestiging per e-mail. Bij typografische, druk- en rekenfouten op de website heeft Tactix-sports.com het recht de overeenkomst te herroepen. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien de leverancier van Tactix-sports.com de bestelde goederen ondanks een contractuele verplichting niet aan Tactix-sports.com levert, heeft Tactix-sports.com eveneens het recht zich terug te trekken. In dit geval wordt de klant onmiddellijk geïnformeerd dat het bestelde product niet beschikbaar is. Het reeds betaalde aankoopbedrag wordt direct terugbetaald.

  1. Levering

Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats vanaf het magazijn op het door de klant opgegeven afleveradres. Het risico gaat over op de koper zodra de levering door de bezorgende pakket- of postdienst aan de klant wordt overgedragen.

  1. Verzendkosten

Leveringen binnen Nederland en België zijn gratis bij bestellingen boven € 60,-. De overige verzendkosten vind je hier: https://www.tactix-sports.com/nl-nl/versand-und-liefer-370

  1. Betaling

Betaling vindt plaats door:

Aankoop op afbetaling: Aankopen op rekening worden via Klarna afgehandeld. De gegevens worden aan Klarna doorgegeven en de betaling vindt eveneens binnen 30 dagen na levering via factuur plaats. In dit geval dient het bedrag rechtstreeks aan Klarna te worden betaald. In dit geval worden de relevante informatie met bankgegevens automatisch per e-mail verzonden nadat de bestelling is geplaatst.

creditkaart: Het bedrag wordt van jouw creditcard afgeschreven zodra de betaling is voltooid.

Paypal: Je betaalt het factuurbedrag via de online aanbieder PayPal. Je moet daar geregistreerd zijn of je eerst registreren. Nadat je zich heeft gelegitimeerd met jouw toegangsgegevens, kun je de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Jouw PayPal-rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Directe bankoverschrijving: Een directe overboeking wordt verwerkt door Klarna. Je wordt direct doorverwezen naar jouw online bankrekening, waar je tijdens het plaatsen van jouw bestelling een overboeking van het ordertotaal kunt regelen. Nadat je de overboeking via een TÜV-gecertificeerd betalingssysteem hebt bevestigd door jouw PIN/TAN in te voeren, wordt het bedrag direct van jouw rekening afgeschreven.

Amazon Pay: Je betaalt het totaalbedrag van de bestelling via je Amazon Pay-account. Je moet daar geregistreerd zijn of je eerst registreren. Nadat je je hebt gelegitimeerd met jouw toegangsgegevens, kun je de betaling instrueren en bevestigen. Jouw Amazon Pay-account wordt onmiddellijk na de succesvolle transactie gedebiteerd.

Vooruitbetaling: Als je voor de vooruitbetalingsmethode kiest, geven wij jpu onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

  1. Standaard

Als de klant in gebreke blijft met de betaling, heeft Tactix-sports.com het recht om vertragingsrente te eisen van 4% boven de basisrente per jaar aangekondigd door de Oostenrijkse Nationale Bank (ÖNB). Indien kan worden bewezen dat Tactix-sports.com door de vertraging een hogere schade heeft geleden, heeft Tactix-sports.com het recht deze te vorderen. De klant dient alle bedragen zonder aftrek uiterlijk 7 dagen na ontvangst van het betaalverzoek te voldoen; Doorslaggevend is de ontvangst van het bedrag op één van onze zakelijke rekeningen. Indien de deadline zonder succes is verstreken, wordt de bestelling zonder verdere kennisgeving uit het programma verwijderd.

  1. Compensatie, retentie

Je hebt alleen recht op verrekening als jouw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of schriftelijk door Tactix-sports.com zijn erkend. Bovendien ben je alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen voor zover jouw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

  1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Tactix-sports.com totdat alle vorderingen op de klant volledig zijn voldaan.

Garantie voor gebreken en aansprakelijkheid Indien er aan het gekochte artikel een gebrek aanwezig is waarvoor Tactix-sports.com verantwoordelijk is, is Tactix-sports.com gerechtigd, naar eigen inzicht, het gebrek te verhelpen of een vervangend artikel te leveren. Als Tactix-sports.com het defect/de vervangende levering niet wil of kan verhelpen of als dit buiten redelijke termijnen wordt uitgesteld om redenen waarvoor Tactix-sports.com verantwoordelijk is, of als het verhelpen van het defect/vervangende levering op enige wijze mislukt Anders heeft de koper het recht om naar eigen goeddunken de overeenkomst te ontbinden of een overeenkomstige verlaging van de koopprijs te eisen. Tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken van de koper, ongeacht de juridische redenen, uitgesloten. Tactix-sports.com is derhalve niet aansprakelijk voor schade die niet aan het geleverde artikel zelf is ontstaan; In het bijzonder is Tactix-sports.com niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen voor de klant.

Transportschade Als goederen met duidelijke transportschade worden afgeleverd, meld deze fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen enkele gevolgen voor jouw juridische claims en de handhaving ervan, in het bijzonder jouw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegenover de vervoerder of transportverzekeringsmaatschappij te kunnen geldend maken.

Toepasselijk recht en jurisdictie Het Oostenrijkse recht is van toepassing. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle claims in verband met de zakelijke relatie is Wenen. Tactix-sports.com heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de algemene bevoegde rechtbank van de koper.

Herroepingsrecht Herroepingsrecht Je kunt jouw contractverklaring binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen in tekstvorm (bijvoorbeeld brief, fax, e-mail of herroepingsformulier) herroepen of - als het artikel vóór de deadline aan jou wordt overgelaten - door het artikel te retourneren, zolang de goederen zijn nog in de staat. Het verkeert in nieuwstaat en vertoont geen tekenen van slijtage (bijvoorbeeld voetbalschoenen die al op het veld zijn gespeeld en daardoor grasverkleuring, krassen of soortgelijke tekenen van slijtage vertonen). De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet vóór vervulling van onze informatie verplichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in samenhang met § 1 lid 1 en 2 EGBGB, evenals onze verplichtingen overeenkomstig artikel 312g lid 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 § 3 EGBGB. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om de herroeping of het artikel tijdig te verzenden.

De herroeping moet worden verzonden naar:

Tactix-sports.com Strozzigasse 32-34 | Top 30 1080 Wenen Oostenrijk E-mail: [email protected]

Gevolgen van de herroeping Als je deze overeenkomst herroept, restitueren wij jou alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere wijze van bezorging heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van jouw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met jou is overeengekomen; in geen geval worden jou voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat je hebt aangetoond dat u je goederen hebtteruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop je ons op de hoogte stelt van jouw herroeping van dit contract, retourneren aan Tactix-sports.com, Strozzigasse 32-34 | Top 30, 1080 Wenen moet worden geretourneerd of overgedragen. De deadline wordt gehaald als je de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant. Je bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Einde herroeping

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor verkoop op afstand:

voor de levering van goederen die volgens klantspecificaties zijn vervaardigd of die duidelijk op persoonlijke behoeften zijn afgestemd (bijvoorbeeld individueel bedrukte goederen) of die door hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum zou worden overschreden voor de levering van audio- of video-opnamen of software, op voorwaarde dat de geleverde gegevensdragers door de consument zijn ontzegeld. Kostendragende overeenkomst bij uitoefening van het herroepingsrecht. Je draagt ​​de directe kosten voor het retourneren van de goederen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen.

Opslag van de contracttekst

Wij slaan de contracttekst op en sturen je de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. Je kunt de voorwaarden op deze pagina op elk gewenst moment bekijken en downloaden. Je kunt jouweerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin.

Contracttaal De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Nederlands.

Geschillenbeslechting De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om hun geschillen op te lossen.

Jouw carriere bij Tactix Actuele vacatures
Als je meer wilt weten over deze functies en wilt solliciteren, kun je ons bereiken via [email protected]
Nederland Nederland © 2024 tactix-sports.com | Bedrijfsgegevens | Algemene Voorwaarden